Exergy loss analysis of heat transfer across the wall of the dividing-wall distillation column

Amsterdam [u.a.] / Elsevier (2007) [Fachzeitschriftenartikel]

Energy : the international journal
Band: 32
Ausgabe: 11
Seite(n): 2121-2134

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Suphanit, B.
Bischert, A.
Narataruksa, P.

Identifikationsnummern