Membrane contactors integrated with bioreactors for methane producing from biogas

Modigell, Michael; Teplyakov, Vladimir V.; Sostina, Elena G.; Gassanova, Lyudmila G.; Rychagov, Alexander A.; Slepova, Elena V.; Mitrofanova, Tatiana I.; Netrusov, Alexander I.

Toruń : Uniwersitet Mikolaja Kopernika (2001)
Beitrag zu einem Tagungsband

In: Proceedings of the XVIth International Symposium on Physico-chemical Methods of the Mixtures Separation 'Ars Separatoria 2001', 20.-23.06.2001, Borówno, n. Bydgoszcz, Poland
Seite(n)/Artikel-Nr.: 243-243

Identifikationsnummern