Flow behaviour of semi-solid metal alloys

Amsterdam / Elsevier (2003) [Fachzeitschriftenartikel]

Journal of non-Newtonian fluid mechanics
Band: 112
Ausgabe: 2/3
Seite(n): 141-160

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Modigell, Michael
Koke, Johannes

Identifikationsnummern