Laserless additive manufacturing of membrane electrode assemblies

Weinheim / Wiley-VCH (2017) [Fachzeitschriftenartikel]

ChemElectroChem
Band: 4
Ausgabe: 11
Seite(n): 2760-2763

Autorinnen und Autoren

Autorinnen und Autoren

Linkhorst, John
Percin, Korcan
Kriescher, Stefanie M. A.
Wessling, Matthias

Identifikationsnummern